საგარანტიო პირობები

შესაძლო გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს და მომსახურების წესებს.

შპს „ვოლტა გრუპ“ გილოცავთ შენაძენს და მადლობას გიხდით, რომ არჩევანი ჩვენზე შეაჩერეთ.

საგარანტიო მომსახურება:

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული მოწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას სრული გარანტიის პირველ პერიოდში, რაც მოიცავს შეკეთების და სათადარიგო ნაწილის ღირებულებას.
 • შეკეთების ვადა, მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. ტელევიზორების შემთხვევაში 60 (სამოცი) კალენდარული დღით.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა სერვისში უნდა წარადგინოს შპს ვოლტა გრუპის (არსებობის შემთხვევაში მწარმოებლის) საგარანტიო ტალონი, შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი მიენიჭება მწარმოებლის საგარანტიო პირობებს
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.
 • მომსახურე სერვის ცენტრი პასუხს არ აგებს მომხმარებლის ნივთში არსებული ინფორმაციის შენახვაზე.

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა;
 • საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი (დაკარგულია);
 • არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში);
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია;
 • საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი;
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური და მექანიკური დაზიანება/დეფექტი;
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით; არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის;
 • დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ;
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების/პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.

გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენზე, გადამყვანზე, სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე.

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

 • შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა შპს ვოლტა გრუპის წარმომადგენლის თანდასწრებით, თუ დაუფიქსირდება ვიზუალური დეფექტი, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.
 • თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 3 (სამი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარადგინოს სერვის ცენტრში. იმ შემთხევაში, თუ სერვიც ცენტრი დასკვნით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით;
 • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში მიტანიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის (ტელევიზორების შემთხვევაში 60 (სამოცი) კალენდარული დღის) განმავლობაში, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით, მომსახურე სერვის ცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე.
 • ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლეტქაციით, აუცილებელია ყუთის და აქსესუარების შენახვა.

ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (განსხვავების დაფარვით) ღირებულების, შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული ნივთით.

შეცვლისას ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მისი შეძენისას გადახდილი ფასით. გაცვლის შემთხვევაში (როცა გაყიდვაში არ არის იგივე ნივთი) ნივთის ღირებულება განისაზღვრება შეძენისას გადახდილ და გასაცვლელი ნივთის ფასებიდან უმცირესით.

ფორსმაჟორული მდგომარეობისას, მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე შპს ვოლტა გრუპი უფლებამოსილია შეიტანოს კორექტივები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში.

წინამდებარე საგარანტიო პირობები ძალაში შედის პროდუქტის გაყიდვის მომენტიდან.

მოითხოვე შიდა განვადება