წესები და პირობები

წინამდებარე დოკუმენტი არის Volta-ს „ვებგვერდით სარგებლობის წესები და პირობები, რომელიც იმავდროულად წარმოადგენს მომხმარებელსა და შპს „ვოლტა გრუპ“-ს (ს/კ: 402145362) (შემდგომში მოხსენიებული როგორც „Volta“) შორის დადებულ ხელშეკრულებას.

Volta-ს ვებ გვერდით სარგებლობის წესები და პირობები, მასში შეტანილ ცვლილებებთან და Volta-ს სხვა რეგულაციებთან ერთად წარმოადგენენ ერთიან დოკუმენტს და განხილულ უნდა იქნეს როგორც მომხმარებელთან გაფორმებული ერთიანი ხელშეკრულება.

ვებგვერდზე რეგისტრაციის ან/და განვადების მოთხოვნით განაცხადის შევსების დროს მომხმარებელი ეთანხმება და აღიარებს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, დაბრუნების წესებს, ასევე აცხადებს თანხმობას, გავრცელდეს მასზე მათი სამართლებრივი ძალა.

 

ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე წესებსა და პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს გააჩნიათ შემდეგი მნიშვნელობა:

 • Volta (შემდგომში„ჩვენ“, „ჩვენი“, „ვებ-გვერდი“) - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შპს „ვოლტა გრუპი“, საიდენტიფიკაციოკოდი 402145362;
 • მომხმარებელი - იურიდიული პირი ან 18 წელს მიღწეული (ქმედუნარიანი) ფიზიკური პირი, რომელსაც სურს შეიძინოს Volta-ზე განთავსებული პროდუქცია.
 • მომხმარებლის თანხმობა - წინამდებარე დოკუმენტის მომხმარებლის მიერ გაცნობისა და მისი პერსონალური ხასიათის მონაცემების დამუშავების შესახებ გამოხატულინება.
 • მესამე პირი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება.
 • პირდაპირი მარკეტინგი - ფოსტის, სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა ნებისმიერი სატელეკომუნიკაციო საშუალებით საქონლის, მომსახურების შეთავაზება.
 •  რეგისტრაცია - პირადი ანგარიშის შექმნა.
 •  ანგარიში - მომხმარებლის მიერ Volta-ზე რეგისტრირებული პირადი გვერდი.

ვებგვერდზე ნივთ(ებ)ის შეძენა შესაძლებელია როგორც პირადი ანგარიშის გახსნით, ისე ანგარიშის გახსნის გარეშე. ამასთან ანგარიშის გახსნით მომხმარებელს ეძლევა საშუალება თვალი ადევნოს მისი მიმდინარე განვადების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სტატუსს, აგრეთვე Volta-სთან მისი ურთიერთობის ისტორიას, მათ შორის ინფორმაციას ერთიანი გადახდის შესყიდვების შესახებ, განვადების მოთხოვნით განაცხადების სტატუსებსა და დასრულებული განვადებების შესახებ ინფორმაციას.

 

პირადი ანგარიშის რეგისტრაცია

Volta-ზეპირადი ანგარიშის რეგისტრაციის მიზნით აუცილებელია მომხმარებელმა შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა შემდეგი მონაცემების მითითებით:

 • სახელი
 • გვარი
 • პირადი ნომერი
 • დაბადების თარიღი
 • სქესი
 • ელ. ფოსტა
 • მობილურის ნომერი
 • სისტემაშიშესასვლელიპაროლი

რეგისტრაციის პროცესში სისტემაში აგრეთვე უნდა აიტვირთოს მომხმარებლის აიდი ბარათი (ორივე მხარე) ან პასპორტი.

პირად ანგარიშში შესასვლელად მომხმარებელი შედის „ავტორიზაციის“ გვერდზე (ვებგვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში) და უნდა შეიყვანოს რეგისტრაციის დროს მითითებული ელ. ფოსტა და პაროლი. 

პირად ანგარიშში „პირადი ინფორმაციის“ გვერდზე, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მოახდინოს რეგისტრაციის დროს ზემოთ მითითებული პირადი მონაცემების რედაქტირება.

რეგისტრაციით მომხმარებელი ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ:

 • მის მიერ მითითებული ინფორმაცია არის სრული და სწორი;
 • იგი არის 18 წელს მიღწეული, სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირი;
 • არ გამოიყენებს სხვა პირის მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას Volta-ს ვებგვერდზე რეგისტრაციის მიზნით;
 • არ გამოიყენებს ვებგვერდს ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით;
 • არ გამოიყენებს სხვა მომხმარებლის ანგარიშს;
 • არ შეეცდება მოიპოვოს წვდომა სხვა მომხმარებლის ავტორიზაციის ინფორმაციაზე;
 • არ განახორციელებს ისე თქმედებას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის Volta-ს გამართულ ფუნქციონირებას;
 • არ განახორციელებს ქმედებას, რომელიც იკრძალება მოქმედი კანონმდებლობით, წინამდებარე ხელშეკრულებითა და Volta -ს კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკით.
   

პირადი ანგარიშის დახურვა და სარგებლობის შეზღუდვა

თუ Volta მიიჩნევს, რომ მომხმარებლის მხრიდან დაირღვა წინამდებარე წესები და პირობები ან მომხმარებელი რეგისტრირებულია ყალბი ინფორმაციის მითითებით, იგი უფლებამოსილია დახუროს წვდომა და შეზღუდოს პირადი ანგარიშით სარგებლობა ცალმხრივად ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე. მომხმარებელი მსგავსი ტიპის შეტყობინების მიღების შემთხვევაში უნდა დაუკავშირდეს Volta-ს.

 

შეკვეთის გაფორმება, პროდუქციის შეძენა და ანგარიშსწორება

მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მისთვის საინტერესო ნივთ(ებ)ი მოათავსოს ვირტუალურ კალათაში, რომელშიც თავსდება განუსაზღვრელი რაოდენობის ნივთ(ებ)ი. ვირტუალურ კალათიდან შესაძლებელია ნივთ(ებ)ის ამოღება - ამისათვის მომხმარებელი შედის კალათაში, მონიშნავს იმ ნივ(ებ)ს, რომლის ამოღებაც სურს და აწვება ღილაკს „კალათის გასუფთავება“.

ნივთ(ებ)ის შეძენა შესაძლებელია მისი კალათაში დამატების გარეშეც. ამისათვის, სასურველი ნივთ(ებ)ის გვერდზე მომხმარებელი აწვება ღილაკს "ყიდვა“ და გადადის შეკვეთის გვერდზე. იმ შემთხვავში თუ მომხმარებელი სისტემაში არ არის შესული პირადი ანგარიშით, ნივთ(ებ)ის შესაძენად, შეკვეთის გვერდზე, უნდა შეავსოს შემდეგი მონაცემები:

 • სახელი;
 • გვარი;
 • პირადი ნომერი;
 • ელ. ფოსტა;
 • საკონტაქტო ნომერი;
 • მიტანის მისამართი;

(იმ შემთხვევაში ნივთ(ებ)ის ყიდვისას მომხმარებელი სისტემაში შესულია პირად ანგარიშით ზემოაღნიშნული მონაცემები ივსება ავტომატურად).

მონაცემების შევსების შემდეგ მომხმარებელი ირჩევს გადახდის მეთოდს, კერძოდ:

 • გადახდა ბარათით (საბანკო ტრანზაქცია);
 • ადგილზე გადახდა (ნივთ(ებ)ის მიტანის დროს);
 • საბანკო განვადება (ითხოვს განვადებას ვოლტას პარტინიორ ბანკებთან, რომელთა ლინკებიც მოცემულია ამავე გვერდზე);
 • შიდა განვადება (Volta-ს შიდა განვადება);

ბარათით გადახდის არჩევის შემთხვავში პროდუქციის საფასურის გადახდის მიზნით გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაც მომხმარებელს შეჰყავს ბარათის მონაცემები, საიდანაც ახორციელებს ანგარიშსწორებას;

ადგილზე გადახდის არჩევის შემთხვევაში შეკვეთა მიღებულად ითვლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავუკავშირდებით მომხმარებელს და დავუდასტურებთ შეკვეთას;

საბანკო განვადების არჩევის შემთხვევაში შეკვეთა მიღებულად ითვლება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბანკი მომხმარებელს დაუმტკიცებს განვადებას და უზრუნველყოფს ნივთ(ებ)ის ღირებულების ჩვენს სასარგებლოდ გადახდას;

შიდა განვადების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი გადადის შიდა განვადების განაცხადის გვერდზე და ავსებს განაცხადში მითითებულ ველებს. შიდა განვადებასთან დაკავშირებული პროცედურა დეტალურად აღწერილია ქვემოთ.

მომხმარებელი მის მიერ შეძენილი პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმებას შეძლებს მის პირად გვერდზე.

Volta იტოვებს უფლებამოსილებას უარი თქვას ან გააუქმოს მომხმარებლის შეკვეთა თაღლითობის, უნებართვო ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

მომხმარებლის მიერ პროდუქტის საფასურის გადახდის შემდგომ (მათ შორის Volta-ს შიდა განვადების გზით) შეძენილ ნივთ(ებ)ზე საკუთრების უფლება სრულად გადადის მომხმარებელზე.

 

შიდა განვადება

ნივთ(ებ)ის შეძენის მიზნით მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მოითხოვოს Volta-ს შიდა განვადება. შიდა განვადების მოთხოვნა ხდება შესაბამის ღილაკზე დაკლიკებით, რომელიც მოცემულია ყველა გვერდზე.

შიდა განვადების გვერდზე მომხმარებელი ავსებს განვადების აპლიკაციას, მონიშნავს წინამდებარე წესებისა და პირობების თანხმობის ღილაკს აგზავნის მოთხოვნას.

Volta უფლებამოსილია თავისი არხებით გადაამოწმოს განაცხადში მითითებული მონაცემები და მიიღოს გადაწყვეტილება განვადების დამტკიცების ან მასზე უარის შესახებ. მომხმარებლის მიერ განაცხადში მითითებული ინფოემაციის დაზუსტების ან/და გადამოწმების მიზნით Volta უფლებამოსილია დაუკავშირდეს როგორც მომხმარებელს ისე განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო (მესამე) პირებს.

განვადების დამტკიცების ან მასზე უარის შესახებ შესახებ Volta გადაწყვეტილებას იღებს ერთპიროვნულად და იგი არ არის ვალდებული მომხმარებელს დაუსაბუთოს მისი გადაწყვეტილების საფუძვლები.

განვადების დამტკიცების ან მასზე უარის შესახებ შესახებ Volta-ს გადაწყვეტილება მომხმარებელს ეცნობება SMS-ით განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე.

 

შეძენილი პროდუქციის მიწოდების წესები და პირობები

შეძენილი პროდუქციის ქალაქ თბილისი ფარგლებში მიტანას ახორციელებს Volta უფასოდ, ნივთ(ებ)ის შეძენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში. ამასთან, Volta-ს ნივთ(ებ)ი მიაქვს მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართამდე. Volta უფლებამოსილია მოითხოვოს ანაზღაურება მომხმარებლის მიერ ნივთ(ებ)ის ბინამდე ატანის მოთხოვნის შემთხვევაში.

იმ შემთხვევაში თუ ნივთ(ებ)ის მიტანის ადგილი ქ. თბილისის ფარგლებს გარეთ ნივთ(ებ)ის გაგზავნა მოხდება Volta-ს მიერ შერჩეული საფოსტო სამსახურის მეშვეობით მომხმარებლის მიერ ნივთ(ებ)ის შეძენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. საფოსტო მომსახურების ანაზღაურებას უზრუნველყოფს მომხმარებელი, რომლის ოდენობასა და პირობებს Volta წინასწარ შეუთანხმებს მომხმარებელს.Volta-ს პასუხისმგებლობა სრულდება პროდუქციის საფოსტო კომპანიისათვის გადაცემის დროს. პროდუქციის დაკარგვისა და დაზიანების რისკი სრულად გადადის საფოსტო მომსახურების გამწევ კომპანიაზე.

Volta, საფოსტო მომსახურების გაწევის მიზნით, მომხმარებლის შესახებ მისთვის ცნობილ, პერსონალური ხასიათის კონფიდენციალურ ინფორმაციას, კერძოდ, მომხმარებლის სახელს, გვარს, მისამართსა და ტელეფონის ნომერს მიაწოდებს მის მიერ შერჩეულ საფოსტო სამსახურს.

კონფიდენციალური ინფორმაციის დამუშავებისა და შენახვის შესახებ პოლიტიკა მომხმარებელს შეუძლია იხილოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გვერდზე.

 

ნივთ(ებ)ის ან/და თანხის დაბრუნების პირობები

Volta-ში შეძენილი ნივთ(ებ)ი არ ექვემდებარება დაბრუნებას ან/და გადაცვლას.

Volta-ში შეძენილ ნივთ(ებ)ზე ვრცელდება მწარმოებლის გარანტია. საგარანტიო ტალონი მომხმარებელს გადაეცემა ნივთ(ებ)თან ერთად, რომელზეც მითითებულია იმ სერვის ცენტრების მისამართები და საკონტაქტო ნომრები, სადაც უნდა მოხდეს ტექნიკური ხარვეზის მქონე ნივთ(ებ)ის შეკეთება. საგარანტიო პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საგარანტიო პირობების გვერდზე.

Volta-ს სასარგებლოდ გადახდილი თანხა დაბრუნებას ექვემდებარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ:

 • Volta ვერ შეძლებს მომხმარებლის მიერ შეძენილი ნივთ(ებ)ის მიწოდებას (მისი საწყობში არარსებობის ან სხვა ობიექტური მიზეზის გამო);
 • არ არსებობდა მომხმარებლის მიერ ამგვარი გადახდის ვალდებულება (უსაფუძვლო გამდიდრება);

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

Volta შესაძლებლობების ფარგლებში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს თავდაცვის შესაბამისი მექანიზმების შემუშავებას, თუმცა არ არის პასუხისმგებელი პლატფორმაზე დაცული მონაცემების არასანქცირებულ წვდომაზე, მესამე პირების მიერ მიყენებულ ზიანზე, მათ მიერ მომხმარებლისათვის შეთავაზებულ მომსახურებაზე.

მომხმარებელი Volta-ს სერვისებით სარგებლობით ადასტურებს, რომ არის ქმედუნარიანი 18 წელს მიღწეული პირი და ვებგვერდით სარგებლობს საკუთარი თავის უფალინებითა და რისკით.

Volta პასუხისმგებელი არ არის, რომ ვებგვერდი ან მომსახურება მომხმარებლისათვის იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი და არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებგვერდს არ ექნება პროგრამული ხარვეზები, ვირუსებიან/და სხვა ნებისმიერი შეცდომა.

 

შეზღუდვები ვებგვერდის გამოყენებისას

ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. Volta მომხმარებელს არ გაუწევს იმ სახის მომსახურებას, რომელიც მიაჩნია, რომ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.

მომხმარებელს ეკრძალება ვებგვერდის არაკანონიერი მიზნებისთვის გამოყენება, მათშორის, Volta-ს სისტემებში არასანქცირებული შეღწევა, ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის არასათანადოდ გამოყენება ან სხვაგვარიქმედება, რომელმაც შეიძლება პირდაპირი ან ირიბი ზიანი მიაყენოს Volta-ს კანონით დაცულ ინტერესებს.

 

მარკეტინგი

ვებგვერდზერე გისტრაციის დროს ან/და სხვა ფორმით წინამდებარე „წესებისა და პირობების“ დადასტურების გზით მომხმარებელი ეთანხმება სარეკლამო, წამახალისებელი მასალების, მომხმარებლისათვის საინტერესო მომსახურების, პროდუქციისა და სერვისების გამოწერას. თანხმობის შემთხვევაში მომხმარებელი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიიღებს ვებგვერდის სიახლეებს, სხვა და სხვა შეთავაზებასა და ინფორმაციას.

მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს Volta-ს ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინებით განაცხადოს უარი მარკეტინგული აქტივობების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე.

 

მოქმედების ვადა და შეწყვეტა

წინამდებარე წესები და პირობები ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ თანხმობის გამოცხადების შემდეგ და მოქმედებს მომხმარებლის მიერ პირადი ანგარიშის გაუქმებამდე, ხოლო ანგარიშის არარსებობის შემთხვევაში შესაბამისი მოთხოვნის გამოგზავნამდე [email protected]ზე.

წინამდებარე დოკუმენტის მოქმედება შესაძლებელია შეწყდეს აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობითან/და წინამდებარე წესით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ამასთან, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტისა, მისი მოქმედება გაგრძელდება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესრულებამდე.

 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი

წინამდებარე წესები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად

მხარეები თანხმდებიან რომ დავის შემთხვევაში, შეეცდებიან მოლაპარაკებით გადაწყდეს წარმოშობილი უთანხმოება. მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

წინამდებარე წესებისა და პირობების რომელიმე ნაწილის ბათილად ცნობა არ გამოიწვევს სხვა ნაწილის ბათილად ცნობას.

 

ცვლილებები და დამატებები

Volta იტოვებს უფლებას, წინამდებარე დოკუმენტში ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად, ამავე ვებგვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ან/და დამატებები მომხმარებლის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე. ცვლილებების/დამატებების განხორციელების შემდეგ, Volta მომხმარებლის მიერ ვებგვერდით სარგებლობის გაგრძელებას მიიჩნევს მომხმარებლის თანხმობად.

მოითხოვე შიდა განვადება