კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შ.პ.ს. „ვოლტა გრუპ“

ტექნიკის მაღაზია „ვოლტას“

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

ტერმინთა განმარტება

1.1. მონაცემთა დამმუშავებელი − შპს ვოლტა გრუპ (შემდგომში კომპანია);

1.2. პერსონალური მონაცემი (შემდგომ მონაცემი) − ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

1.3. მონაცემთა დამუშავება − ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

1.4. მონაცემთა ავტომატური დამუშავება − მონაცემთა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით დამუშავება;

1.5. მონაცემთა ნახევრად ავტომატური დამუშავება − მონაცემთა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით და არაავტომატური საშუალებებით დამუშავება;

1.6. მონაცემთა სუბიექტი − ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომლის შესახებ მონაცემიც მუშავდება;

1.7. თანხმობა − მონაცემთა სუბიექტის მიერ შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მის შესახებ მონაცემთა განსაზღვრული მიზნით დამუშავებაზე ზეპირად, სატელეკომუნიკაციო ან სხვა შესაბამისი საშუალებით გამოხატული ნებაყოფლობითი თანხმობა, რომლითაც შესაძლებელია ნათლად დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება;

1.8. მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობა − მონაცემთა სუბიექტის მიერ შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მის შესახებ მონაცემთა განსაზღვრული მიზნით დამუშავებაზე გამოხატული ნებაყოფლობითი თანხმობა, რომელსაც მონაცემთა სუბიექტმა ხელი მოაწერა ან სხვაგვარად აღნიშნა წერილობით ან მასთან გათანაბრებული ფორმით;

1.9 უფლებამოსილი პირი − ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს კომპანიისთვის ან მისი სახელით;

1.10. მესამე პირი − ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება, გარდა მონაცემთა სუბიექტისა, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა, მონაცემთა დამმუშავებლისა და უფლებამოსილი პირისა;

1.11. მონაცემთა დაბლოკვა − მონაცემთა დამუშავების დროებით შეჩერება;

1.12. მონაცემთა დეპერსონალიზაცია − მონაცემთა იმგვარი მოდიფიკაცია, რომ შეუძლებელი იყოს მათი დაკავშირება მონაცემთა სუბიექტთან ან ასეთი კავშირის დადგენა არაპროპორციულად დიდ ძალისხმევას, ხარჯებსა და დროს საჭიროებდეს;

1.13. საიდენტიფიკაციო ნომერი − პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი;

1.14. სახელმწიფო ინსპექტორი − „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული თანამდებობის პირი, რომელიც პასუხისმგებელია მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულების ზედამხედველობისთვის;

1.15. პირდაპირი მარკეტინგი − ფოსტის, სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებით საქონლის, მომსახურების, დასაქმების ან დროებითი სამუშაოს შეთავაზება.

 

2. პერსონალური მონაცემის დამუშავების პოლიტიკა და მიზანი

2.1. წინამდებარე პოლიტიკა (შემდეგში „პოლიტიკა“) ეხება ყველა იმ ფიზიკურ პირს (როგორიცაა „კომპანიის“ მომხმარებლები, თანამშრომლები, კონტრაქტორები და სხვა - შემდეგში ასევე „მონაცემთა სუბიექტი“), რომელთა შესახებაც „კომპანია“ ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს (შემდეგში ასევე „მონაცემი“).

3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესები

3.1. „კომპანია“ მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდების მიზნით ამუშავებს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალურ მონაცემებს, როგორიცაა:

3.1.1. სახელი და გვარი;

3.1.2. პირადი ნომერი;

3.1.3. პირადობის მოწმობის, პასპორტის, ამავე ელექტრონული საბუთის უნიკალური მახასიათებლები ან/და ასლი;

3.1.4. პირადი ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

3.1.5. ტელეფონის ნომერი;

3.1.6. იურიდიული/ფაქტობრივი მისამართი;

3.1.7. სხვა ის ინფორმაცია ან/და მონაცემი, რომლის დამუშავება ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით, იძლევა პირის პერსონალური იდენტიფიცირების საშუალებას და საჭიროა „კომპანიასთან“ გარიგების დადების მიზნებისთვის.

3.2. მონაცემთა დამუშავება არის მონაცემთა ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება.

3.3. თანხმობას მონაცემთა სუბიექტი გამოხატავს ზეპირად, წერილობით, სატელეკომუნიკაციო ან სხვა შესაბამისი საშუალებით გამოხატული წესით, რომლითაც შესაძლებელია დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება.

3.4. მონაცემთა სუბიექტი აცხადებს და ადასტურებს, რომ მის მიერ კომპანიის ვებ გვერდზე პირადი ანგარიშის აქტივაციის დროს მითითებული ტელეფონის ნომერი ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართი (ხოლო შემდგომში პირად ანგარიშში განახლებული ტელეფონის ნომერი ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართი) არის ავთენტური, ვალიდური და იგი ნამდვილად ეკუთვნის მონაცემთა სუბიექტს. შესაბამისად, მონაცემთა სუბიექტი ადასტურებს, რომ აღნიშნული ტელეფონის ნომერი ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართი იქნება მისი დისტანციური საკომუნიკაციო არხები კომპანიასთან სამართლებრივ ურთიერთიბაში. ამდენად, აღნიშნული არხებიდან (საშუალებებიდან) კომპანიისათის გაგზავნილი შეტყობინება ჩაითვლება მონაცემთა სუბიექტის მხრიდან შეტყობინების გაგზავნად და უპირობოდ მიიჩნევა მონაცემთა სუბიექტის ნების გამოვლენად. ამასთან, კომპანია უფლებამოსილია, მონაცემთა სუბიექტისათვის შეტყობინების გაგზავნა ან/და ინფორმაციის მიწოდება ან/და სხვა შინაარსის კომუნიკაცია განახორციელოს სწორედ აღნიშნულ ტელეფონის ნომერზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, რაც ჩაითვლება შეტყობინების / ინფორმაციის მონაცემთა სუბიექტის მიერ მიღებად/ჩაბარებად.

3.5. „კომპანიამ“ შეიძლება დაამუშაოს მონაცემები მომსახურების საჭიროებიდან გამომდინარე.

4. მონაცემთა დამუშავების პრინციპები

4.1.„კომპანიაში“ მონაცემთა დამუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს კანონმდებლობით და წინამდებარე პოლიტიკით დადგენილი მოთხოვნები;

4.2. „კომპანიაში“ მონაცემთა დამუშავებისას დაცულია შემდეგი პრინციპები:

4.2.1. მონაცემები მუშავდება სამართლიანად და კანონიერად, მონაცემთა სუბიექტის უფლებების დაცვით და მისის ღირსების შეულახავად;

4.2.2. მონაცემები შეინახება იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად;

4.2.3. მონაცემები მუშავდება კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი მიზნებისათვის;

4.2.4. მონაცემების დამუშავება მიზნის ადეკვატური და პროპორციულია;

4.2.5. მონაცემები მუშავდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი კანონიერი მიზნის მისაღწევად;

4.2.6. მონაცემები ნამდვილი და ზუსტია, ასევე საჭიროების შემთხვევაში, ექვემდებარება განახლებას;

4.3. დაუშვებელია მონაცემთა შემდგომი დამუშავება სხვა, თავდაპირველ მიზანთან შეუთავსებელი მიზნით. კანონიერი საფუძვლის გარეშე შეგროვებული და დამუშავების მიზნის შეუსაბამო მონაცემები უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს;

4.4. იმ მიზნის მიღწევის შემდეგ, რომლისთვისაც მუშავდება მონაცემები, ისინი უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს ან შენახული უნდა იყოს პირის იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

5.მონაცემთა შეგროვება და ჩაწერა

5.1. მონაცემთა შეგროვება ძირითადად ხორციელდება:

5.1.1. „კომპანიის“ თანამშრომლებთან/კონტრაქტორებთან პირადი და სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით ურთიერთობისას;

5.1.2. ინტერნეტის და სხვა ელექტრონული აპლიკაციების თუ საშუალებების გამოყენებისა და ამ დროს შესაბამისი ტრანზაქციების თუ მოქმედებების განხორციელებისას;

5.1.3. შრომითი ურთიერთობების დამყარების მიზნით სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით ურთიერთობისას;

5.1.4. „კომპანიასთან“ გარიგების დადების მცდელობისას;

5.1.5. ყველა სხვა საშუალებით მონაცემთა სუბიექტის მხრიდან „კომპანიისთვის“ მონაცემის გადაცემისას;

5.2. იმ შემთხვევაში თუ მონაცემთა სუბიექტი „კომპანიას“ აწვდის ინფორმაციას მესამე პირების შესახებ, მონაცემთა სუბიექტი ადასტურებს, რომ მოპოვებული აქვს სრული ნებართვა და იღებს პასუხისმგებლობას „კომპანიის“ მხრიდან აღნიშნული მონაცემების დამუშავებაზე;

5.3. მონაცემების ჩაწერა შეიძლება განხორციელდეს ხელით ან სხვადასხვა ელექტრონული საშუალებებით;

5.4. მოწოდებული მონაცემები უნდა შეიცავდეს სრულ და სწორ ინფორმაციას, წინააღმდეგ შემთხვევაში „კომპანიის“ მხრიდან მომსახურების გაწევა შესაძლოა, შეფერხდეს ან ვერ განხორციელდეს;

6. მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები

1.2.2. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა „კომპანიის“ მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;

1.2.3. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად;

1.2.4. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია „კომპანიის“ ან მესამე პირის კანონიერი ინტერესების დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მონაცემთა სუბიექტის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის აღმატებული ინტერესი;

1.2.5. კანონის თანახმად, მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა;

7. მონაცემების შენახვა

 • „კომპანიაში“ მონაცემები ინახება მხოლოდ იმ ვადით, რაც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
 • მონაცემების შენახვის ვადის განმავლობაში, მონაცემი ხელმისაწვდომი იქნება პროფესიული და ბიზნეს საჭიროების მიზნებისთვის მხოლოდ „კომპანიის“ უფლებამოსილი
 • მონაცემების შენახვა ძირითადად ხორციელდება კანონით დადგენილი ხანდაზმულობის შედავების უფლების ფარგლებში, ასევე „კომპანიის“ მიზნების და ინტერესების დაცვის საფუძვლების გათვალისწინებით.


 

 • მონაცემთა გამოყენება ან გამჟღავნება
 • მონაცემების გამოყენება და გამჟღავნება ხდება მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტთან დადებული ხელშეკრულების, შესაბამისი პროდუქტებით ან/და სერვისებით სარგებლობისას გამოხატული თანხმობ(ებ)ით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
 • მონაცემების მარკეტინგული ან საინფორმაციო მიზნებისთვის გამოყენება
 • პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება დამუშავდეს საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან მოპოვებული მონაცემები.
 • მონაცემთა შეგროვების მიზნის მიუხედავად, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი (სახელები), მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი.
 • მონაცემთა სუბიექტის მიერ ამ კანონით დადგენილი წესით გაცემული წერილობითი თანხმობის საფუძველზე პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება ნებისმიერი მონაცემი დამუშავდეს.
 • მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, „კომპანიას“ ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა.
 • „კომპანია“ ვალდებულია შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავება ან/და უზრუნველყოს უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.
 • მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავებისას „კომპანია“ ვალდებულია შეატყობინოს მონაცემთა სუბიექტს 9.4. პუნქტით გათვალისწინებული უფლების შესახებ და უზრუნველყოს, რომ მონაცემთა სუბიექტს ჰქონდეს შესაძლებლობა მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნისა იმავე ფორმით, რა ფორმითაც ხორციელდება პირდაპირი მარკეტინგი, ან/და განსაზღვროს ხელმისაწვდომი და ადეკვატური საშუალება მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნისთვის.
 • მონაცემთა შეცვლა და გამოთხოვა
 • მონაცემთა სუბიექტი „კომპანიას“ აცნობებს იმ მონაცემების შეცვლის შესახებ, რომლის შესახებაც შეტყობინება წარმოადგენს ვალდებულებას „კომპანიასთან“ დადებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში.
 • მონაცემთა შეცვლა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მონაცემთა სუბიექტის შესახებ „კომპანიაში“ არსებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან არ არის სრული ან თავად იცვლის პირად მონაცემებს.
 • მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს მის შესახებ:
 • მონაცემთა შეცვლა/აღდგენა სათანადო საფუძვლის არსებობის და შესაბამისი დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენის შემთხვევაში.
 • მის შესახებ არსებულ მონაცემებთან დაკავშირებით „კომპანიაში“ არსებულ ინფორმაციის გადაცემა.
 • ინფორმაციის გაცემაზე „კომპანიას“ შესაძლებელია ჰქონდეს მომსახურების საფასური, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ინფორმაციის უსასყიდლოდ მიწოდების ვალდებულება განსაზღვრულია კანონმდებლობით.

6.2.2. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა „კომპანიის“ მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;

6.2.3. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად;

6.2.4. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია „კომპანიის“ ან მესამე პირის კანონიერი ინტერესების დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მონაცემთა სუბიექტის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის აღმატებული ინტერესი;

6.2.5. კანონის თანახმად, მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა;

6.2.6. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია კანონის შესაბამისად მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასაცავად;

 • მონაცემთა გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება
 • მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემა
 • მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემა შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ამ კანონით გათვალისწინებული მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები და თუ შესაბამის სახელმწიფოში ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში უზრუნველყოფილია მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები.
 • მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემა, შეიძლება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ:
 • მონაცემთა გადაცემა გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით და შეთანხმებით;
 • მონაცემთა დამმუშავებელი უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიებს და მონაცემთა სუბიექტის ძირითადი უფლებების დაცვას მონაცემთა დამმუშავებელსა და შესაბამის სახელმწიფოს, ასეთი სახელმწიფოს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს ან საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მონაცემთა გადაცემა შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ნებართვის მიღების შემდეგ;
 • მონაცემთა უსაფრთხოება
 • საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პროცედურებით „კომპანია“ იღებს ადეკვატურ ზომებს, რათა არ მოხდეს დაცულ მონაცემთა შემთხვევითი ან უკანონო განადგურება, შეცვლა, გამჟღავნება, მოპოვება, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენება და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვა.
 • მონაცემთა სუბიექტის უფლებები
 • მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, „კომპანიას“ მოსთხოვოს ინფორმაცია მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე. კომპანიამ მონაცემთა სუბიექტს უნდა მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია:
 • მის შესახებ რომელი მონაცემები მუშავდება;
 • მონაცემთა დამუშავების მიზანი;
 • მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;
 • რა გზით შეგროვდა მონაცემები;
 • ვისზე გაიცა მის შესახებ მონაცემები, მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი.
 • მონაცემთა სუბიექტისათვის 14.1.1.-14.1.5 პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიწოდება სავალდებულო არ არის, თუ მონაცემები, კანონის თანახმად, საჯაროა.
 • მონაცემთა სუბიექტს მოთხოვნილი ინფორმაცია მიეწოდება მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ, ან მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, თუ ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს მნიშვნელოვანი მოცულობის, ერთმანეთთან დაუკავშირებელი დოკუმენტების მოძიებასა და დამუშავებას.
 • მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, განმარტების გარეშე უარი განაცხადოს მის მიერვე მიცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებულ მონაცემთა განადგურება. ასეთ შემთხვევაში „კომპანია“ ვალდებულია მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის შესაბამისად შეწყვიტოს მონაცემთა დამუშავება ან/და გაანადგუროს დამუშავებული მონაცემები განცხადების წარდგენიდან 5 დღის ვადაში, თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების სხვა საფუძველი. ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება მონაცემთა სუბიექტის მიერ ფულადი ვალდებულებების შესრულების შესახებ მისივე თანხმობით დამუშავებულ ინფორმაციაზე.
 • თუ მონაცემთა სუბიექტი მიიჩნევს, რომ „კომპანია“ არღვევს პერსონალურ მონაცემთა შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ უფლებებს, კანონით დადგენილი წესით შეუძლია მიმართოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ან სასამართლოს.
 • დასკვნითი დებულებები
 • პოლიტიკა ძალაშია დირექტორის მიერ მისი დამტკიცების მომენტიდან.

დანართი N1: მონაცემთა სუბიექტის წერილობით თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

„პერსონალური მონაცემების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ვადასტურებ ჩემს თანხმობას ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, კერძოდ: სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, პირადობის მოწმობის, პასპორტის, ამავე ელექტრონული საბუთის უნიკალური მახასიათებლები ან/და ასლი, პირადი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, იურიდიული/ფაქტობრივი მისამართი, სხვა ის ინფორმაცია ან/და მონაცემი, რომლის დამუშავება ნებადართულია საქართველოს კანონმდებლობით, იძლევა ჩემი პერსონალური იდენტიფიცირების საშუალებას და საჭიროა „კომპანიასთან“ გარიგების დადების მიზნებისთვის. ასევე ვაცხადებ თანხმობას ჩემი პერსონალური შეგროვებაზე, ჩაწერაზე, ორგანიზებაზე, შენახვაზე, შეცვლაზე, აღდგენაზე, გამოთხოვაზე, გამოყენებაზე დაბლოკვაზე, წაშლა ან განადგურებაზე.

წინამდებარე თანხმობა გაცემულია ჩემს მიერ თავისუფლად, ჩემი ნება-სურვილით და ემსახურება ჩემს ინტერესეს, ის არის კონკრეტული, ინფორმირებადი და ჩემ მიერ გაცნობიერებული.

წესების და პირობების თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ ამავდროულად ეთანხმებით წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

 

მოითხოვე შიდა განვადება